Projekt realizowany będzie w ramach programu Erasmus Plus, Sektor Młodzież,  Akcja 3 Rozwój polityki młodzieżowej.
Celem projektu jest zainicjowanie sieci komunikacji w trójkącie: decydenci - młodzież - eksperci w zakresie kształtowania polityki młodzieżowej na poziomie lokalnym.
W ramach projektu przewidziano zorganizowanie 5 debat na których  przedstawiciele gmin, eksperci i młodzież szkół średnich i wyższych będą dyskutowali nt. nurtujących ich obszarów.
Projekt został zainicjowany i stworzony przy współpracy z Kołami Naukowymi  Myśli Administracyjno- Prawnej oraz Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Nauk Społecznych, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Debaty zostaną zorganizowane w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2016.Debaty będą się skupiać wokół następujących tematów:

Debata nr 1 Poszerzenie oferty edukacji pozaformalnej i formalnej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych młodych ludzi.
Debata nr 2 Wsparcie rozwoju gospodarczego. Omówienie przez uczestników aktualnej polityki gmin w zakresie wspierania przedsiębiorczości i niwelowaniu bezrobocia. 
Debata nr 3 Możliwości wpływu młodych mieszkańców na przestrzeń publiczną w gminie.
Debata nr 4 Zaangażowanie młodzieży w życie kulturalne gminy. Przedstawienie i ocena aktualnej oferty kulturalnej gminy i stopnia uczestnictwa młodzieży.
Debata nr 5 Podsumowanie cyklu debat, nawiązanie sieci współpracy  między młodzieżą, ekspertami i decydentami.
Omówienie możliwości wpływu młodzieży na strategię rozwoju gminy. Sformułowanie wniosków i wypracowanie planu przyszłych działań w celu pogłębiania dialogu ustrukturyzowanego na szczeblu lokalnym. Próba powołania stałych młodzieżowych ciał konsultacyjnych przy organach samorządu  odnośnie prowadzonej polityki edukacyjnej, gospodarczej, infrastrukturalnej i kulturalnej gminy.

 

Materiały z realizacji projektu:

Raport końcowy z debat.pdf

Artykuł o projekcie w Biuletynie Informacyjnym Gminy Mykanów

O debatach w telewizji

O Cyklu debat w Radiu Jura

Relacja tv z debat

210303