Be creative – Design Thinking to projekt wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus Plus, a jego głównym celem było wzmocnienie kompetencji inicjatywności i kreatywności młodzieży w posługiwaniu się nowymi mediami poprzez zastosowanie motody Design Thinking na przykładzie tworzenia innowacyjnej promocji regionu.

Wymiana młodzieżowa miała miejsce we wrześniu 2017 roku w Pucku. Oficjalnym językiem, którym posługiwano się w ramach projektu był język angielski. W projekcie wzięło udział 40 osób z Polski, Hiszpanii, Litwy i Włoch w wieku 17 - 29 lat oraz 4 liderów grup. Wszyscy uczestnicy projektu aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności oraz na rzecz aktywizacji osób z mniejszymi szansami w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wśród celów szczegółowych projektu należy wymienić:
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów metodą Design Thinking i rozwój kreatywności;

- poznanie typowych metod promocji turystycznej regionu oraz zbadanie ich efektywności wśród młodzieży;

- pogłębianie zdolności do wcielania pomysłów w czyn przez tworzenie prototypów innowacyjnych metod prom. regionu, testowanie i ich ocenę mocnych i słabych stron;

- poznawanie walorów kulturowych i historycznych Pucka oraz jego okolic;

- kształtowanie umiejętności zarządzania projektem;

- pogłębienie umiejętności pracy zespołowej, w międzynarodowym środowisku;

- poznanie kultury krajów uczestniczących w wymianie;

- przełamywanie barier kulturowych i językowych;

- nawiązanie dialogu i współpracy z lokalną społecznością.

 

Głównym działaniem projektu było siedmiodniowa wymiana młodzieży, która opierać się będzie na zastosowaniu metody Desing Thinking w pracy nad innowacyjnymi metodami promocji regionu.

Dzięki udziałowi w projekcie wzrosła wśród uczestników projektu umiejętność rozwiązywania problemów metodą Design Thinking, pobudzona zostanie ich kreatywność oraz inicjatywność.

Ostatnim etapem projektu realizowanym po wymianie młodzieży były spotkania upowszechniające rezultaty. Z raportem podsumowującym spotkania można zapoznać się tutaj

 

210289