Obecnie Europa stoi przed momentem transformacji. Kryzys ma nie tylko oblicze gospodarcze, ale także wymiar społeczny, który obecnie stoi w obliczu różnych wyzwań. Młodzież jest jedną z grup, które w największym stopniu zmagają się z tym zjawiskiem. Wszyscy europejscy partnerzy pochodzą z krajów, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży i absolwentów należy do najwyższych w UE (zob. Eurostat “Stopa bezrobocia wśród młodzieży”). Problem ten dotyczy również naszych partnerów projektu z Ameryki Łacińskiej, gdzie stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku od 16 do 24 lat wynosi: 26,36% w Brazylii, 17,2% w Peru i 8,3% w Argentynie. Niemożność znalezienia pracy ma demotywujący wpływ na młodych ludzi, którzy nie chcą podejmować studiów i aktywnie poszukiwać pracy (PAI INTERPRES, FRED Economic Data, 2016).

Pomimo rosnącego uznania przedsiębiorczości na szczeblu UE jako źródła tworzenia miejsc pracy, wzmocnienia pozycji i dynamiki gospodarczej w szybko globalizującym się świecie, nie podjęto rzeczywistej i systematycznej próby spojrzenia na nią z perspektywy młodzieży. Projekt ma na celu pobudzenie publicznej debaty na temat potencjalnych korzyści płynących z przedsiębiorczości młodzieży (zwłaszcza przedsiębiorstw młodzieżowych w dziedzinie turystyki kulturowej) jako realnej opcji kariery, przeszkód, które stoją na jej drodze, oraz środków i strategii politycznych, które można zainicjować, aby ją wspierać.

 

Głównym celem projektu jest przeniesienie na osoby pracujące z młodzieżą innowacyjnych metodo szkoleniowych w celu poprawy poradnictwa i doradztwa, szkolenia zawodowego i nieformalnego w UE i Ameryce Łacińskiej dla młodzieży i młodych NEET (osób niezatrudnionych, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu), które napotykają więcej przeszkód w wejściu na rynek pracy, a dodatkowo są narażone na ryzyko wykluczenia społecznego. Projekt ma na celu wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki kulturalnej, z naciskiem na wykorzystanie zasobów historycznych i kulturowych partnerów z Europy i Ameryki Łacińskiej przy zakładaniu przedsiębiorstw.

Osoby pracujące z młodzieżą zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat przedsiębiorstw z branży kulturalno-turystycznej poprzez różne metody uczenia się pozaformalnego, w szczególności, w jaki sposób planować i wdrażać nowe i innowacyjne szkolenia, spotkania w ramach wsparcia relacyjnego, warsztaty i zajęcia w czasie wolnym dla młodzieży w celu wzmocnienia umiejętności przedsiębiorczych.

Projekt ten ma na celu rozwój umiejętności i kompetencji technicznych, przekrojowych i międzykulturowych osób pracujących z młodzieżą, które pośrednio mogą otworzyć przed młodzieżą z lokalnej społeczności nowe możliwości zatrudnienia i zwiększyć jej szanse na zatrudnienie w dziedzinie przedsiębiorczości kulturalno-turystycznej. Kreatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa i poczucie inicjatywy będą stale rozwijane, promując tym samym prawdziwy i głęboki rozwój osobisty i zawodowy osób pracujących z młodzieżą i innych uczestników projektu.

 

Projekt Cultural Tourism as a form of Youth Entrepreneurship przyczyni się do realizacji strategii “Europa 2020”, działając szczególnie w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym młodzieży. Partnerzy projektu będą wspólnie przygotowywać program budowania potencjału, który zostanie przekazany innym osobom pracującym z młodzieżą w ich krajach, aby zwiększyć wpływ społeczny i widoczność ich organizacji. CTAFOYE ma na celu promowanie idei partnerskiego uczenia się pomiędzy osobami pracującymi z młodzieżą z różnych kontynentów w oparciu o kreatywność, aktywne uczestnictwo i uczenie się międzykulturowe.