Głównym celem projektu była promocja ekologicznego stylu życia, zarówno wśród uczestników projektu jak i wśród lokalnej społeczności.

Pomysł zorganizowania wymiany młodzieży został zainicjowany przez grupę młodzieży współpracującej z  wnioskodawcą, pasjonatów ekologicznego stylu życia i "zielonej" energii. Projekt został przygotowany przez pomysłodawców we współpracy z organizacjami partnerskimi LINK i PROJUVEN.

W projekcie brały udział 42 osobowa, grupa młodzieży z trzech krajów europejskich ( Polski i Włoch i Hiszpanii) w wieku 17 - 25 lat zainteresowana problematyką ekologii i odnawialnych źródeł energii, i  3 liderów.

Projekt polegał na przeprowadzeniu siedmiodniowego cyklu zajęć w ramach edukacji pozaformalnej  niepoświęconej szeroko-rozumianej tematyce ekologicznej i energii odnawialnej. Zajęcia odbywały się w  Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, powiat wejherowski.

Program zajęć  obejmował następujące tematy:
- Ekologia w życiu codziennym;
- Proekologiczny styl życia;
- Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie i wykorzystanie "zielonej" energii
- Świadome korzystanie z przyrody;
- Promocja zachowań proekologicznych wśród rówieśników i lokalnej społeczności

Wśród celów szczegółowych projektu należy wymienić:
-podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu;
-propagowanie wiedzy na temat pozyskiwania i wykorzystania energii z źródeł odnawialnych;
-kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zasobów przyrody;
-uświadomienie potrzeby oszczędzania zasobów naturalnych;
-podniesienie świadomości na temat korzyści płynących z korzystania z "zielonej" energii;
-kształtowanie umiejętności pracy z zespole;
-edukacja międzykulturowa;
-podniesienie kluczowych kompetencji ;

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez zaplanowane metody pracy, które obejmowały: gry symulacyjne, aktywizujące, integrujące, warsztaty, panele dyskusyjne, burze mózgów, prezentacje, pracę w terenie, pracę z lokalną społecznością, projekcje filmów, pracę w grupach mieszanych.

Projekt miał na celu zaktywizowanie młodzież do działań w swoim środowisku i wśród lokalnej społeczności w swoich krajach na rzecz popularyzacji zachowań proekologicznych i korzystania z energii odnawialnej.
Ponadto uczestnicy mieli okazje rozwinąc swoje umiejętności interpersonalne, wzmocnić poczucie własnej wartości, pobudzić kreatywność oraz otworzyć się na innych ludzi i ich kulturę.

Dzięki udziałowi w projekcie wzrosła wśród uczestników projektu świadomość korzyści  płynących z proekologicznego stylu życia (wykorzystania "zielonej energii") .

210321