Jesteśmy w trakcie projektu Cultural Tourism as a Form of Youth Entrepreneurship, w którym biorą udział organizacje z dwóch kontynentów! Naszymi partnerami są: Hiszpania, Brazylia, Argentyna i Peru.

Głównym celem projektu jest przeniesienie na osoby pracujące z młodzieżą innowacyjnych metodo szkoleniowych w celu poprawy poradnictwa i doradztwa, szkolenia zawodowego i nieformalnego w UE i Ameryce Łacińskiej dla młodzieży i młodych NEET (osób niezatrudnionych, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu), które napotykają więcej przeszkód w wejściu na rynek pracy, a dodatkowo są narażone na ryzyko wykluczenia społecznego. Projekt ma na celu wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki kulturalnej, z naciskiem na wykorzystanie zasobów historycznych i kulturowych partnerów z Europy i Ameryki Łacińskiej przy zakładaniu przedsiębiorstw.

Osoby pracujące z młodzieżą zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat przedsiębiorstw z branży kulturalno-turystycznej poprzez różne metody uczenia się pozaformalnego, w szczególności, w jaki sposób planować i wdrażać nowe i innowacyjne szkolenia, spotkania w ramach wsparcia relacyjnego, warsztaty i zajęcia w czasie wolnym dla młodzieży w celu wzmocnienia umiejętności przedsiębiorczych.

Projekt ten ma na celu rozwój umiejętności i kompetencji technicznych, przekrojowych i międzykulturowych osób pracujących z młodzieżą, które pośrednio mogą otworzyć przed młodzieżą z lokalnej społeczności nowe możliwości zatrudnienia i zwiększyć jej szanse na zatrudnienie w dziedzinie przedsiębiorczości kulturalno-turystycznej. Kreatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa i poczucie inicjatywy będą stale rozwijane, promując tym samym prawdziwy i głęboki rozwój osobisty i zawodowy osób pracujących z młodzieżą i innych uczestników projektu.

 

Projekt Cultural Tourism as a form of Youth Entrepreneurship przyczyni się do realizacji strategii “Europa 2020”, działając szczególnie w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym młodzieży. Partnerzy projektu będą wspólnie przygotowywać program budowania potencjału, który zostanie przekazany innym osobom pracującym z młodzieżą w ich krajach, aby zwiększyć wpływ społeczny i widoczność ich organizacji. CTAFOYE ma na celu promowanie idei partnerskiego uczenia się pomiędzy osobami pracującymi z młodzieżą z różnych kontynentów w oparciu o kreatywność, aktywne uczestnictwo i uczenie się międzykulturowe.

210277