Projekt "Respect me and be Human" został stworzony przez wspólne działania młodzieży z Polski, Włoch, Niemiec, Bułgarii i Rumunii.
Uczestnicy z organizacji partnerskich zainteresowani kwestiami takimi jak praw człowieka, dialog międzynarodowym, pomocą humanitarna chcieli pogłębić i usystematyzować
swoją wiedzę, wymienić się doświadczeniami oraz zwiększyć świadomość w zakresie przestrzegania praw człowieka, kryzysu migracyjnego W Europie wśród swoich
rówieśników
Głównym celem projektu było uświadomienie w kwestii kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej oraz uwrażliwienie młodzieży na problemy uchodźców i imigrantów.
Celami szczegółowymi było
- poznanie problemu dyskrymininacji oraz stereotypowego myślenia;
- poszerzenie ogólnej wiedzy odnośnie prawodawstwa unijnego w omawianym temacie;
- poznanie przyczyn migracji ze Wschodu i z Afryki;
- wzmocnienie w uczestnikach projektu postawy tolerancji;
- zmiana negatywnej postawy wobec migrantów i uchodźców w społeczeństwie;
- przełamanie barier w komunikacji międzykulturowej;
- zapobieganie wkluczeniom społecznym;
- zacieśnienie dialogu międzykulturowego przyczyniającego się do budowania sieci kontaktów między organizacjami;
- wykorzystywanie zdobytej wiedzy w celu promowania postaw antydyskryminacyjnych wśród społeczeństwa.

Uczestnikami była 33 osobowa grupa z Polski, Włoch, Niemiec, Bułgarii, Rumunii w wieku 17-30 lat i
5 liderów (łącznie 38 osób).
Młodzież zainteresowana była problemem przestrzegania praw człowieka w kontekście uchodźców oraz problemem narastającej dyskryminacji wobec uchodźców i imigrantów
i dlatego zdecydowała się zrealizować ten projekt.
Wszyscy wzięli udział w wymianie młodzieży w Polsce jak i działaniach zmierzających do upowszechnienia wyników ich pracy, również po zakończeniu wymiany. W projekcie
zachowana została równowaga płci, również wśród liderów. Uczestnicy sami zgłosili się do projektu tworząc grupę inicjatywną. Dostęp był równy, mogły się zgłosić zarówno
kobiety jak i mężczyźni oraz osoby z niepełnosprawnościami.

W trakcie wymiany oraz całego projektu poruszone zostały następujące zagadnienia:
- Prawa człowieka - czym są i jaki jest ich podział, formy łamania praw człowieka we współczesnym świecie. Dyskryminacja i stereotypy jako jedna z form łamania praw
człowieka w dobie kryzysu migracyjnego. Odwołanie się do postaw dyskryminacyjnych wobec ludności napływowej z Bliskiego
Wschodu oraz ze Wschodu Europy;

- Współczesne prawo migracyjne na terenie Unii Europejskiej- przedstawienie podstawowych pojęć związanych z tą kwestią (np. azyl, system wizowy Schengen), zapoznanie
się dokumentami prawnymi UE jak i krajów pochodzenia uczestników projektu;
- Podstawowe informacje i statystyka dotycząca liczby uchodźców w krajach Unii Europejskiej oraz kraje pochodzenia uchodźców;
- Główne szlaki migracyjne uchodźców do Europy i kraje docelowe- jakie są główne kraje docelowe grup uchodźców oraz z jakimi problemami borykają się te kraje.
Przedstawienie ponadto krajów tranzytowych;
- Bezpieczeństwo migracyjne i ochrona granic- w jaki sposób UE oraz kraje członkowskie ochraniają swoje granice w dobie kryzysu migracyjnego- akty prawne;
- Debata związana z prawami człowieka w dobie kryzysu migracyjnego na przykładzie sytuacji uchodźców w UE.


Namacalnymi rezultatami projektu był stworzony qiuz o tematyce migracji i uchodźdztwa (nie tylko sprawdzający wiedzę ale także podający szersze wyjaśnienie do każdego
zagadnienia) oraz broszuty antydyskryminacujne. Ponadto rezultatem było także zwiększenie świadomości i wrażliwości na problemy współczesnych migrantów i
uchodźców, zarówno wśród uczestników jak i ich rówieśników będących odbiorcami działań upowszechniających.

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie migracji i kryzysu uchodźczego w Europie: https://www.quizme.pl/q/iwr/what-do-you-know-about

Broszury antydyskrymiancyjne stworzone przez grupy międzynarodowe podczas wymiany młodzieży:

Anti-discrimination

Human Rights Poster

Destroy discrimination

Did you know?

We are puzzle pieces

 

210280