Projekt "Entrepreneurship for everybody" został zorganizowany na potrzeby młodzieży skupionej przy org., która zapragnęła poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej a także porównać, jakie jest nastawienie osób z innych krajów UE do przedsiębiorczości oraz jak kształtuje się jej poziom. Uczestnicy chcieli również poszerzyć swoją wiedzę nt. tzw. zielonych miejsc pracy. Zainteresowanie młodzieży z Polski tym tematem wynikało głownie z chęci pogłębienia zagadnienia poruszonego w innowacji społecznej "Job shadowing-sposobem na poznanie przyszłego pracodawcy".

Młodzież pragnie zwiększyć kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej oraz lepszego przygotowania się do łagodnego przejścia z etapu edukacji na rynek pracy.

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału uczestników na rynku pracy dzięki rozwojowi kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości poprzez symulacje- tworzenie i prowadzenie firm w obszarze zielonych miejsc pracy.

Cele szczegółowe:

- wzajemne poznanie sytuacji młodzieży na rynku pracy w ich środowisku lokalnym w kraju pochodzenia wszystkich uczestników oraz przeanalizowanie gdzie najłatwiej prowadzić biznes;

- zdobycie podstawowych umiejętności opracowania diagnozy grupy docelowej oferowanych produktów/usług oraz skierowanie do nich odpowiedniej reklamy;

- poznanie i wykorzystanie metody Design Thinking oraz jej narzędzi;

- poznanie zasad rozwoju i funkcjonowania firm poprzez wizytę i prelekcję w Inkubatorze Przedsiębiorczości - zdobycie wiedzy nt. zrównoważonego rozwoju oraz tzw. zielonych miejsc pracy;

- zdobycie wiedzy i umiejętności tworzenia biznesplanu;

- nawiązanie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami w celu rozwijania swoich pomysłów zawodowych;

- przełamanie barier w komunikacji między uczestnikami pochodzącymi z różnych krajów, z różnych środowisk;

- zacieśnianie partnerstwa i poszerzanie sieci kontaktów

 

Uczestnikami projektu było 40 osób z Polski, Włoch, Litwy, Grecji i Chorwacji w wieku 18-25 lat aktywnych i świadomych obywateli społeczeństwa obywatelskiego. Projekt został zrealizowany przy pomocy szeregu metod nauczania poza- i nieformalnego (np. pracę w mieszanych grupach, warsztaty, burze mózgów, dyskusje i in.). Główną zasadą w trakcie trwania całego projektu była zasada uczenia się od siebie nawzajem.

Cele projektu zostały osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

-stworzenie i przedstawienie przez każdą organizację prezentacji na temat gospodarki i rynku pracy w ich lokalnym środowisku

- wizyta w Inkubatorze Przedsiębiorczości

- pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zrównoważonego rozwoju

- pogłębienie wiedzy na temat sytuacji młodzieży na europejskich rynkach pracy

- praca w terenie poprzez opracowanie i przeprowadzenie kwestionariusza skierowanego do lokalnej społeczności w celu rozeznania potrzeb klientów i analizy grupy docelowej, do której będzie kierowany wytwarzany produkt -stworzenie przez młodzież firmy z obszaru zielonych miejsc pracy i opracowanie dla niej podstawowych elementów : produktu/usługi, grupy docelowej i promocji

-spotkanie z lokalną społecznością oraz przedsiębiorcami

 

Rezultaty Projektu:

5 modeli przedsiębiorstw bazujących na Business Model Canvas

 

Prezentacje modeli na Youtube:

https://youtu.be/kZsGSdTmNGs

https://youtu.be/OTykST4DYIg

https://youtu.be/l9xfRmYwec8

 

Rekomendacje dla przyszłych przedsiębiorców

 

210320